Fågellivet i Vindelfjällens naturreservat är uppmärksammat sedan mer än 50 år tillbaka. Områdets mångformighet och rikedom på myrlandskap, delta, sjöar och vattendrag skapar goda förutsättningar för häckfåglar. Fjällandskapet ger också spännande möjligheter till att studera flyttande fåglar. Ammarnäs delta är klassisk som flyttfågellokal med exempelvis stora ansamlingar av smalnäbbad simsnäppa. Mindre känt är det mycket tidiga vårsträcket av småfåglar genom fjälldalarna i väst-östlig riktning från Norge.

 

Under 1950 till 1970-talet var Vindelälven, Tärnasjön och andra områden hotade av storskalig exploatering för vattenkraft. I diskussionerna kring utbyggnad av Vindelälven krävdes mer faktaunderlag och därför startade LUVRE-projektet 1963. Systematiskt har sedan områdets fågelliv varje sommar inventerats av entusiastiska ornitologer och forskare. Efter 50 års forskning samlas fortfarande hängivna fågelforskare i Ammarnäs varje sommar. Fågelforskningen i Vindelfjällen har stor betydelse för skyddet av reservatet.

 

All forskning och alla inventeringar har uppmärksammat naturen och fågelfaunan i Ammarnäs och Vindelfjällen. Fågellokaler som Ammarnäs och Hemavans delta, Marsivaggie, Tärnasjön, skogarna kring Tjulträsket och Björkfjällets hedmarker är numera väl känt bland Sveriges ornitologer.

 

I denna hemsidas referenser kan du hitta ett antal av de artiklar och böcker som publicerats om fågellivet i Vindelfjällen.

 

Fåglar i Vindelfjällens naturreservat